Organizing Team


Radheya Deshmukh : +91-9762749049

Pavan Pohekar : +91-7769072346

Madhura Kalmegh : +91-8605309252

Karnaraj Kharat : +91-8600122277

Ajinkya Bhonde : +91-8806733280

Ankesh Sahu : +91-7507720222

Rajat Deshmukh : +91-8007941698

Amol Jadhav : +91-7263832378

Devashri Varhade : +91-8237748801

Shamli Jaiswal : +91-8805198436

Sakshi Patankar : +91-8149031718

Pushpak Ubnare : +91-7057241378

Tushar Tapdiya : +91-7020949250

Devayani Kankale : +91-8793451776

Akshay Wadalkar : +91-9028749432

Pranav Dhakulkar : +91-9665270625

Vasu Gupta : +91-8806206782

Ajinkya Rajane : +91-9673303418

Shweta Barbde : +91-7385575091

Gauri Shegokar : +91-7843016633

Akshay Chincholkar : +91-9175605237

Adtiya Chaudhari : +91-8237804486

Akash Rathod : +91-8380865856

Shreyash Kherde : +91-9028480460

Diksha Hurkat : +91-7276156808

Shubham Mahure : +91-9767026378

Vaibhav Sonone : +91-9923355966

Bhagyashri Dande : +91-8975732675

Organizing TeamRadheya Deshmukh : +91-9762749049

Pavan Pohekar : +91-7769072346

Madhura Kalmegh : +91-8605309252

Karnaraj Kharat : +91-8600122277

Ajinkya Bhonde : +91-8806733280

Ankesh Sahu : +91-7507720222

Rajat Deshmukh : +91-8007941698

Amol Jadhav : +91-7263832378

Devashri Varhade : +91-8237748801

Shamli Jaiswal : +91-8805198436

Sakshi Patankar : +91-8149031718

Pushpak Ubnare : +91-7057241378

Tushar Tapdiya : +91-7020949250

Devayani Kankale : +91-8793451776

Akshay Wadalkar : +91-9028749432

Pranav Dhakulkar : +91-9665270625

Vasu Gupta : +91-8806206782

Ajinkya Rajane : +91-9673303418

Shweta Barbde : +91-7385575091

Gauri Shegokar : +91-7843016633

Akshay Chincholkar : +91-9175605237

Adtiya Chaudhari : +91-8237804486

Akash Rathod : +91-8380865856

Shreyash Kherde : +91-9028480460

Diksha Hurkat : +91-7276156808

Shubham Mahure : +91-9767026378

Vaibhav Sonone : +91-9923355966

Bhagyashri Dande : +91-8975732675

×